top of page
Kopie van Header (1).png

ORGANISATIE

Het Lokaal Sportakkoord Zoetermeer is een gezamenlijk akkoord van alle deelnemende partners. Organisatorisch wordt de voortgang en het proces bewaakt door de regiegroep en de coördinator sport, cultuur en preventie. Op deze pagina vind je een toelichting op deze organisatie.

Regiegroep

De regiegroep bestaat uit 6-8 personen met een brede kijk op sport, waarbij een goede afspiegeling van deelnemende partijen wordt nagestreefd. Denk daarbij aan een diverse vertegenwoordiging vanuit verschillende sporten, doelgroepen, organisaties, domeinen, etc. Op hoofdlijn ziet de rol van de regiegroep er als volgt uit:

Regie. Evalueren en door ontwikkelen van de inhoud van het Lokaal Sportakkoord en bijbehorende criteria van het Lokaal Sportakkoord.

Promotie: Het promoten van het Lokaal Sportakkoord om de bekendheid en de kansen te vergroten. Het stimuleren van zoveel mogelijk actieve deelname.

Verbinden. Het aanjagen en verbinden van (potentiële) partijen om mee te doen.

Projecten. Het uitzetten, promoten, stimuleren en beoordelen van projectaanvragen. Daaraan gekoppeld zit de toewijzing van uitvoeringsbudget.

Budget. In het vorige punt staat de toewijzing van het uitvoeringsbudget genoemd. Daarnaast denk de regiegroep mee (en besluit) over mogelijke project overstijgende uitgaven. Denk aan (extra) inzet op belangrijke thema’s of communicatie/bekendheid.

Partnernetwerk

Veel Zoetermeerse organisaties hebben zich afgelopen jaren ingezet om meer inwoners in beweging te brengen. Ook vanuit het Lokaal Sportakkoord II zal het de intentie blijven zoveel mogelijk organisaties aan te laten sluiten, mee te laten doen en samen te laten werken. Daar zullen de inspanningen vanuit het Lokale Sportakkoord op gericht zijn. Online (website, socials, nieuwsbrieven) en offline (netwerk-/themabijeenkomsten en inspiratiesessies) zullen wij de partners zoveel mogelijk informeren en inspireren.

Coördinator Sport, Cultuur en Preventie

De regiegroep wordt bij de werkzaamheden ondersteund en begeleid door de coördinator sport, cultuur & preventie. In Zoetermeer is er al een coördinator aangesteld sinds de totstandkoming van het Lokale Sportakkoord in 2020. Naast deze werkzaamheden ligt er nu de expliciete opdracht om het lokale netwerk van sport aan te sluiten op de bredere ambities op het gebied van sport, bewegen, gezondheid, preventie en sociale basis. De coördinator sport, cultuur en preventie heeft een haal- en brengfunctie voor sport naar het overkoepelende netwerk. In Zoetermeer kiezen wij ervoor deze rol bij een duo te beleggen, te weten: Verenigingsadviseur Patricia van den Kieboom en coördinator Sportakkoord Linda van Etten.

bottom of page