top of page

Stimuleringsbudget

Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn om een stimuleringsbijdrage te krijgen voor de realisatie van actiepunten uit het sportakkoord. De aanvraagprocedure wordt toegelicht, evenals de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Tot slot worden ook de criteria die worden gehanteerd bij de verdeling van het geld beschreven.

Budget

Voor de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord zal de gemeente Zoetermeer in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een uitvoeringsbudget ontvangen van €60.000 per jaar. Een deel van dit uitvoeringsbudget wordt gereserveerd voor de regie en coördinatie van het sportakkoord en de ondersteuning van actiepunten. De rest wordt beschikbaar gesteld aan de organisaties die zich hebben aangesloten bij het sportakkoord én actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit dat akkoord. 

Wie kan aanvragen?

Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

 

Omvang bijdrage

De organisaties kunnen een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen in de orde van minimaal €250 en maximaal €5.000.

 

Aanvraagtermijn en -procedure 

Aanvragen van stimuleringsbudget gaat heel eenvoudig via dit online-formulier. Het is niet mogelijk om aanvragen voor stimuleringsgeld op een andere manier of via de gemeente in te dienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er wordt naar gestreefd om alle aanvragen binnen een maand te beoordelen en daarover te beslissen en communiceren.

Voorwaarden

Aanvragen voor bijdragen uit het stimuleringsbudget dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • De aanvrager heeft zich aangesloten - of sluit zich aan - bij het Sportakkoord Zoetermeer en heeft het voortouw bij de realisatie van een of meer actiepunten.

 • De gevraagde bijdrage is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt en sluit aan bij een of meer ambities uit het sportakkoord, óf speelt in op de nood die is ontstaan door de Coronacrisis.

 • Het actiepunt heeft betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe vorm van samenwerking, of verbreding van een bestaande activiteit die aansluit bij een of meer van de ambities uit het sportakkoord.

 • De realisatie van dit actiepunt is niet (volledig) afhankelijk van de toekenning van de gevraagde bijdrage. Het actiepunt kan ook worden gerealiseerd wanneer de gevraagde bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend.

 • De omvang van de gevraagde bijdrage (minimaal €250, maximaal €5.000) is redelijk in verhouding tot de voorgenomen bestemming van de middelen.

 • Indien meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het actiepunt draagt de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld.

 • In de aanvraag wordt kort maar duidelijk beschreven hoe en wanneer het actiepunt wordt gerealiseerd.

 • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het actiepunt. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van de stimuleringsbijdrage ontvangen.

 • De aanvraag wordt tijdig en compleet ingediend. Er is geen herstelmogelijkheid.

 • Er kan om aanvullende informatie worden gevraagd.

 • Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.

 • Zodra positief is beslist op een aanvraag, en door de aanvrager de benodigde financieel-administratieve gegevens verstrekt zijn, wordt het geld overgemaakt en krijgt de aanvrager de beschikking over de toegekende middelen.

 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door op aanvraag informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen over de uitvoering van het actiepunt. Deze informatie kan ook worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring.

 • De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het actiepunt niet kan worden uitgevoerd.

 

Criteria

 

Het stimuleringsbudget is geen algemene subsidiepot waaruit geput kan worden om reguliere activiteiten te bekostigen of tekorten aan te vullen.

 

Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen, worden in volgorde van binnenkomst behandeld en beoordeeld. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd. De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget  worden gehanteerd zijn:

 

 • In welke mate dragen de actiepunten bij aan de ambities uit het sportakkoord?

 • In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?

 • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?

 • Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager?

 • Hoeveel verschillende ambities en betrokken organisaties kunnen worden ondersteund?

Het is de bedoeling om het stimuleringsbudget te gebruiken om verschillende ambities en uiteenlopende organisaties te ondersteunen, maar het budget niet te versnipperen. De bijdragen moeten in alle gevallen relevant zijn. Aanvragen voor actiepunten waarbij verschillende organisaties samenwerken hebben een streepje voor. Zeker wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe vormen van samenwerking van sportaanbieders en maatschappelijke instellingen.

Verdeelsleutel

De partners in het sportakkoord hebben gezamenlijk bepaald welke verdeelsleutel moet worden gehanteerd. Van het budget gaat 30% naar de ambities Sterk en samen, 32% naar Gezond en wel en 38% naar Veel en vaardig.

 

Behandeling en beoordeling

De coördinator neemt de aanvragen in behandeling, toets deze aan voorwaarden en criteria en doet een voorstel voor de verdeling van het budget. De regiegroep beoordeelt de aanvraag en neemt een besluit. 

De leden van de regiegroep praten en beslissen niet mee over aanvragen waarbij zij direct of indirect een belang kunnen hebben. De gemeente keert de toegekende bedragen uit.

bottom of page