Sessies

Tijdens de werkconferentie worden niet minder dan vijftien verschillende sessies gehouden. Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig willen zijn.

Het keuzemenu ziet er als volgt uit.

Sessie 1: Kennisdeling en samenwerking sportorganisaties

Sportorganisaties gaan vaker kennis en ervaring delen en organisatorisch meer samenwerken bij:

 • activiteiten en evenementen;

 • training- en coaching;

 • beleid en bestuur;

 • vertegenwoordiging en belangenbehartiging

 • Talentontwikkeling en topsport.

 

Sessie 2: Meer vrijwilligers

Sportorganisaties gaan meer aandacht geven aan het structureel sterker maken van de organisatie door bijvoorbeeld:

 • acties voor werving en behoud van vrijwilligers;

 • mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of een geïsoleerde positie in te zetten (i.s.m. maatschappelijke instellingen);

 • jongeren, via stages en werkervaringsplekken, kennis laten maken met de sportorganisatie en vrijwilligerswerk (i.s.m. onderwijs).

 

Sessie 3: Delen accommodaties en materialen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer gebruik maken van elkaars faciliteiten, om kosten te besparen en de exploitatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door:

 • benutten van elkaars accommodaties (binnen en buiten);

 • onderling materialen uitwisselen.

 

Sessie 4: Openbare ruimte beweegvriendelijker

Gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan mogelijkheden verkennen om de openbare ruimte zo in te richten en te beheren dat deze uitnodigt en prikkelt tot meer bewegen. Bijvoorbeeld door:

 • organisatie activiteiten in beweegtuinen;

 • schoolpleinen beweegvriendelijk inrichten;

 • openbare sportruimte beter inrichten.

 

Sessie 5: Verduurzaming sportaccommodaties

Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer gaan m.b.v. energiescans onderzoeken hoe zij deze (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen.

 

Sessie 6: Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

Er zullen initiatieven worden genomen waardoor meer menskracht beschikbaar komt voor ondersteuning en deskundigheidsbevordering van sportorganisaties. Dat zal gebeuren door:

 • praktische ondersteuning (inzet buurtsportcoaches);

 • extern uitbesteden taken;

 • deskundigheidsbevordering (aanbod informatie, Sessiebijeenkomsten, trainingen en cursussen);

 • samenwerking met opleidingen.

 
Sessie 7: Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan gericht aandacht schenken aan:

 • gezonde voeding in sportkantines;

 • verantwoord alcoholgebruik in sportkantines;

 • rookvrij maken sportcomplexen;

 • promotie gezonde leefstijl.

 

Sessie 8: Positiever sportklimaat

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan zich inzetten voor verbetering van de sfeer in de sport, voor een positief sportklimaat door bijvoorbeeld:

 • bewustwordingscampagnes;

 • voorlichting en training.

 

Sessie 9: Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen door mensen met een handicap, chronisch ziekte, autisme en andere beperkingen bevorderen door bijvoorbeeld:

 • ontwikkeling en promotie (nieuw vormen van) aangepast sporten;

 • (bij)scholing en ondersteuning sportkader;

 • samenwerking sport en onderwijs bij werving voor en organisatie van aangepast sportaanbod.

 

Sessie 10: Meer ouderen in beweging

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer ouderen in beweging brengen door bijvoorbeeld:

 • samenwerking bij organisatie en promotie activiteiten;

 • ontwikkeling nieuwe activiteiten (specifiek voor ouderen of voor jong en oud);

 • (bij)scholing en ondersteuning sportkader;

 

Sessie 11: Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan zich inspannen om specifieke doelgroepen, zoals mensen met migratieachtergrond, vluchtelingen en asielzoekers, psychiatrische patiënten, eenzame mensen, kwetsbare jongeren en mensen met smalle beurs meer gaan sporten en bewegen door bijvoorbeeld:

 • organisatie sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen;

 • samenwerken bij sportstimulering specifieke doelgroepen, toeleiding naar en integratie in regulier sportaanbod (o.a. maatjesproject);

 • stimuleren en ondersteunen sport en bewegen onder mensen met minder financiële draagkracht, ook als zij geen gebruik kunnen maken van de Zoetermeerpas.

 

Sessie 12: Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg

Aanbieders van sport en zorg gaan meer structureel samenwerken en ook kennis en ervaring uitwisselen. Bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • revalidatie na blessures;

 • motorische problemen.

 

Sessie 13: Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen stimuleren door nieuwe sportactiviteiten en -evenementen te organiseren.

 

Sessie 14: Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport en bewegen

Sportorganisaties en maatschappelijke organisaties gaan sport en beweging extra stimuleren door nieuwe arrangementen te introduceren en nieuwe vormen van communicatie te benutten voor promotie. Bijvoorbeeld:

 • topsportevenementen benutten om sport te promoten;

 • gezamenlijke sportpromotie.

 

Sessie 15: Meer samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

Sportorganisaties, onderwijsinstellingen, en kinderopvangorganisaties gaan meer samenwerken om kinderen meer en beter te laten bewegen. Bijvoorbeeld:

 • clinics en sportkennismakingslessen bij sportclubs en in onderwijs;

 • naschoolse sportactiviteiten;

 • bewegend leren;

 • sport integreren in kinderopvang en buitenschoolse opvang;

 • meer aandacht voor bewegingsvaardigheid en motorische problemen;

 • betere facilitering gymlessen;

 • loot-school.