Ondersteuning

Om de actiepunten uit het sportakkoord te realiseren zal soms ondersteuning gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. De partners in het akkoord kunnen daarom een beroep doen op financiële als organisatorische ondersteuning.

Stimuleringsbudget Zoetermeer

Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

 

Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

De organisaties kunnen een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Lees meer over de aanvraagprocedure op deze pagina.

Stimuleringsbudget landelijke sport

Voor sportclubs is er naast het lokale stimuleringsbudget ook nog een subsidiepotje beschikbaar van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden.

Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Meer informatie over deze subsidieregeling en een aanvraagformulier zijn te vinden op deze website.

Sommige sportbonden hebben in het kader van het landelijke sportakkoord ook nog subsidieregelingen in het leven geroepen voor sportclubs in hun eigen tak van sport. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.

 

 

Services

Naast de bovengenoemd stimuleringsbudgetten in geld is er ook een budget aan zogenoemde services beschikbaar. Dat zijn cursussen, themabijeenkomsten, vormen van ondersteuning en procesbegeleiding die landelijke sportorganisaties kosteloos aanbieden. Een goede indruk van de beschikbare mogelijkheden biedt deze brochure.

 

Sportclubs in Zoetermeer kunnen in de komende jaren aanspraak maken op diensten ter waarde van €21.000. De services worden geregeld door de adviseur lokale sport en kunnen doorlopend worden aangevraagd via de verenigingsondersteuner van de gemeente. Deze aanvragen worden gehonoreerd zolang het budget niet is uitgeput.