top of page

Waarom een sportakkoord?

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen. Toch is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen worden zij bij elkaar aan tafel gebracht om na te gaan welke afspraken kunnen worden gemaakt voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.

Aanleiding sportakkoord

​De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit of heel weinig sporten. Sportaccommodaties staan nogal eens leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de traditionele sportverenigingen staan onder druk door minder leden en vrijwilligers. Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport.

 

Het is om allerlei redenen van belang dat mensen sporten. Door sportorganisaties te versterken en sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken kunnen meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. En daarmee wordt ook de samenleving een grote dienst bewezen, want sport brengt mensen niet alleen in beweging maar ook bij elkaar. Sport draagt bij aan gezondheid en welzijn, verbindt mensen en fungeert als leerschool voor het leven.

Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen. Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen worden zij bij elkaar gebracht om te kijken welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking tot stand kunnen worden gebracht.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. In Scheveningen zetten de minister van Sport en vertegenwoordigers van NOC*NSF en de sportbonden, organisaties van gemeenten en provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun handtekening onder een ambitieus plan. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten.

Lees meer over het Nationaal Sportakkoord op deze pagina.

 

De ambities uit het Nationaal Sportakkoord kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer daar ook lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Daarom wordt gestimuleerd dat in het verlengde van het landelijke akkoord ook lokale sportakkoorden worden gesloten. Dat gebeurt momenteel overal in Nederland.

 

Ook in Zoetermeer zijn sportaanbieders aan tafel gegaan met maatschappelijke organisaties en instellingen om gezamenlijk ambities te formuleren en concrete acties te bedenken. Over de werkwijze die daarbij is gevolgd lees je meer op deze pagina.

Het sportakkoord dat hieruit is voortgekomen is elders te vinden op deze website. Het bestaat uit twee delen: het hoofddocument waarin de ambities worden geformuleerd en een bijlage met actiepunten. Beide stukken zijn ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen en hebben dus nog de conceptstatus. Het ambitiedocument is hier te downloaden en de actielijst hier.

bottom of page