Aanpak lokaal sportakkoord

In het voorjaar van 2019 hebben verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot een lokaal sportakkoord. Vervolgens is een onafhankelijke sportformateur aan de slag gegaan. Hij heeft afgelopen jaar vertegenwoordigers van lokale organisaties en instellingen rond de tafel gebracht. Op basis van alle verzamelde informatie en gevoerde gesprekken is een sportakkoord opgesteld.

Intentieverklaring

Aan de basis van het sportakkoord ligt een intentieverklaring die in het voorjaar van 2019 is getekend door vertegenwoordigers van gemeente en lokale sport.

Sportformateur

In het verlengde van deze intentieverklaring is een onafhankelijke sportformateur ingeschakeld. Jan Janssens ging kort voor de zomer van 2019 in die rol aan de slag. Hij heeft het voortouw genomen bij de verschillende stappen die gezet zijn om te komen tot een lokaal sportakkoord. Meer over de sportformateur is te lezen op deze pagina.

Werkwijze 

De aanpak die gevolgd wordt kan puntsgewijs als volgt worden beschreven.

  • Allereerst heeft de sportformateur uit alle mogelijke bronnen informatie verzameld over sport en bewegen in Zoetermeer.

  • Daarnaast is hij in gesprek gegaan met de gemeente en organisaties uit de stad. Hij heeft ambities, uitdagingen en ideeën geïnventariseerd en gekeken waar kansen liggen en samenwerking mogelijk is. Dat heeft hij op verschillende manieren gedaan, langs digitale weg, in ‘spreekuren’ en door samen met de gemeente een brede startbijeenkomst te organiseren.

  • Daarna heeft hij in een werkconferentie met thematische sessies samen met de betreffende organisaties en instellingen de ambities en ideeën uitgewerkt in een concept sportakkoord. In het akkoord probeert hij heel concreet te zijn. Wat zal worden gedaan om de Zoetermeerse sport (verder) te versterken en de maatschappelijke kracht van sport en bewegen (nog beter) te benutten?

  • Het concept akkoord heeft de sportformateur ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen.

  • Is iedereen tevreden met het resultaat? Dan is het tijd voor actie! Alle partijen gaan over tot ondertekening en gaan aan de slag om de plannen te realiseren.

  • Wanneer er een sportakkoord is gesloten komt vanuit het Rijk, deels via de gemeente en deels via NOC*NSF, een bescheiden uitvoeringsbudget beschikbaar om de plannen te ondersteunen.

  • Voor de besteding van het uitvoeringsbudget en de borging van het sportakkoord werkt de sportformateur een voorstel uit dat besproken is in een klankbordgroep met vertegenwoordigers van gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen.

 

​​Startbijeenkomst

​Op donderdagavond 12 september vond de kick-off voor het sportakkoord plaats. Meer hierover is te lezen op deze pagina

Inspiratie uit de praktijk

Tijdens de werkconferentie zijn inspirerende voorbeelden getoond van initiatieven en vormen van samenwerking die een plek zouden kunnen krijgen in een lokaal sportakkoord. Filmpjes van mooie praktijkvoorbeelden zijn ook op deze pagina te zien.

Klankbordgroep

Vanuit de gemeente, de lokale sport en het onderwijs werden personen benaderd om als klankbordgroep te fungeren bij de totstandkoming van het sportakkoord Zij werden enkele malen door de sportformateur geraadpleegd en blijven ook actief nadat het sportakkoord is gesloten. Dan wordt gezelschap nog iets aangevuld  en gaat het meedenken en beslissen over de verdeling van het uitvoeringsbudget.

Adviseur lokale sport

In het najaar van 2019 werd vanuit NOC*NSF bij alle gemeenten die bezig zijn met een lokaal sportakkoord een zogenoemde adviseur lokale sport aangesteld. Voor Zoetermeer is dat Jorrit Smit. Hij heeft de taak om sportclubs te helpen bij de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

​​​​​​​​​

Werkconferentie

Op dinsdagavond 19 november 2019 is een werkconferentie gehouden met thematische sessies waarbij ideeën tegen het licht werden gehouden en zo mogelijk vertaald werden in actiepunten. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Nieuwsbrieven

​Via nieuwsbrieven informeert de sportformateur alle personen en organisaties die belang (kunnen) hebben bij het sportakkoord over de voortgang van het proces. Bekijk de nieuwsbrieven op deze pagina.

Concept  sportakkoord

​Op basis van alle input is een sportakkoord opgesteld. Het sportakkoord bestaat uit twee delen: ambities en acties. Beide documenten zijn in concept ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en de betrokken organisaties en instellingen.

ondertekening sportakkoord wethouder.jpe
Ondertekening sportakkoord

Het sportakkoord is op donderdagavond 13 februari 2020 ondertekend tijdens het Zoetermeers Sportgala dat gehouden werd in het Stadstheater.

Ondersteuning bij uitvoering

Na de ondertekening van het sportakkoord is een aanvang gemaakt met de uitvoering van de actiepunten uit dat akkoord. Hiervoor is ondersteuning beschikbaar in geld en menskracht. Meer daarover op deze pagina.